Algemene leveringsvoorwaarden Frank Treuren B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11053670
Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Leverancier: de besloten vennootschap Frank Treuren B.V. tevens handelend onder de naam Helix (KvK-nummer 11053670).
  2. Afnemer: een partij aan wie door of namens Leverancier een offerte is uitgebracht en/of die een overeenkomst sluit of gaat sluiten met Leverancier.
  3. Consument: de Afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW die wordt gesloten door of namens Leverancier met Consument.
  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
  6. Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of gesloten of te sluiten overeenkomsten van Leverancier aan respectievelijk met Afnemer, onder meer maar niet uitsluitend tot de het vervaardigen en/of leveren van zaken, het verrichten van diensten en aanneming van werk door Leverancier aan c.q. ten behoeve van Afnemer alsmede alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2.2 Van de Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn op offertes en/of overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.1 slechts van toepassing, indien en voor zover Leverancier die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt, niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.2, uitdrukkelijk door Leverancier van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald. Een vrijblijvende aanbieding of offerte kan binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Herroeping van een vrijblijvende aanbieding of offerte is óók mogelijk indien daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2 Ieder aanbod van Leverancier geldt sowieso slechts zolang de voorraad strekt.
3.3 Een order van Afnemer bindt Leverancier eerst, nadat deze door Leverancier schriftelijk is bevestigd of nadat Leverancier een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
3.4 Mondelinge toezeggingen binden Leverancier eerst, nadat deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Een (kennelijke) vergissing, bijvoorbeeld voor wat betreft prijs, afmetingen of gewicht, in aanbiedingen, offertes, prijslijsten, orderbevestigingen etc. bindt Leverancier niet.

Artikel 4 Herroepingsrecht (uitsluitend voor Consumenten)
4.1 Indien sprake is van een Overeenkomst op afstand, dan kan de Consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden binnen een termijn van veertien dagen.
4.2 De termijn als bedoeld onder 4.1 gaat in op de dag nadat Consument, of een door Consument aangewezen derde, die geen vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, of:
a) als Consument in een zelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen.
b) als de levering bestaat van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.
4.3 Om het Herroepingsrecht uit te oefenen dient Consument Leverancier via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping maar is daartoe niet verplicht. De adres- en contactgegevens van Leverancier en het modelformulier voor herroeping zijn te vinden op de website van Leverancier: franktreuren.nl. Op Consument rust de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht.
4.4 Consument zal tijdens de bedenktijd van veertien dagen als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaak zorgen. De zaak mag slechts worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument de zaak slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4.5 Consument kan slechts een beroep doen op het Herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.
4.6 Na het uitbrengen van de in artikel 4.3 bedoelde verklaring zendt Consument de zaak en/of zaken onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen aan Leverancier terug. Terugzending geschiedt voor risico van Consument.
4.7 Indien Consument zich op het Herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Leverancier worden ontvangen, is Consument slechts de directe kosten van het terugzenden van de zaak aan Leverancier verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Leverancier ontvangen, dan is Consument aansprakelijk voor de hierdoor door Leverancier geleden en te lijden schade.
4.8 Indien Consument zich juist en tijdig op het Herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat tijdig door Leverancier zijn ontvangen, ontvangt Consument de betalingen die hij tot op dat moment aan Leverancier heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Leverancier aangeboden goedkoopste standaard levering), retour.
4.9 De bedenktijd en het herroepingsrecht van Consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

Artikel 5 Levering
5.1 Opgegeven en overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
5.2 Indien Afnemer vooruitbetaling verschuldigd is, zekerheid dient te stellen of voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking moet stellen aan Leverancier, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat betaling geheel is ontvangen, zekerheid is gesteld respectievelijk die informatie volledig ter beschikking zijn gesteld.
5.3 Tenzij Leverancier schriftelijk expliciet anders heeft bevestigd, gelden opgegeven en overeengekomen leveringstermijnen niet indien levering in het buitenland dient plaats te vinden.
5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af fabriek (“Ex Works” (EXW) volgens de laatste versie van de Incoterms), werkplaats of magazijn van Leverancier.
5.5 Indien een franco levering is overeengekomen, geschiedt de wijze van vervoer naar keuze van Leverancier en gaat het risico over op Afnemer zodra de zaken de overeengekomen plaats hebben bereikt. Leverancier is niet aansprakelijk voor de inontvangstneming, lossing etc. van de zaken.
5.6 Op Afnemer rust een afnameplicht. Indien Afnemer na aanbieding van de zaken deze niet prompt afneemt, is Afnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Leverancier gerechtigd om, naar zijn keuze, de overeenkomst te ontbinden of de zaken op kosten en voor risico van Afnemer op te laten slaan, onverminderd zijn overige rechten volgens de wet, overeenkomst en de Voorwaarden en zijn recht om volledige betaling te vorderen en zijn schade op Afnemer te verhalen.
5.7 Leverancier is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveringen).
5.8 Leverancier is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

Artikel 6 Afmeting, gewicht en doel
6.1 Indien een bepaalde afmeting of bepaald gewicht van de te leveren zaken is opgegeven of overeengekomen maar Leverancier deze niet of niet voldoende op voorraad heeft, is Leverancier gerechtigd om wél op voorraad zijnde zaken van een afmeting of gewicht die het dichtst in de buurt komen van de opgegeven of overeengekomen zaken te leveren en het prijsverschil aan Afnemer door te berekenen.
6.2 Leverancier verstrekt geen garantie voor de geschiktheid van geleverde zaken voor het doel waarvoor Afnemer deze beoogt te gebruiken, ook niet indien dit doel door Afnemer aan Leverancier is gemeld of Leverancier anderszins bekend is. Afnemer dient daarnaar zelf onderzoek te verrichten. Door Leverancier verstrekte informatie, van welke aard dan ook, met betrekking tot de zaken of de toepassing daarvan is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden, houdt geen advies in en ontslaat Afnemer niet van zijn onderzoeksplicht. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte informatie.

Artikel 7 Prijzen
7.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld of overeengekomen, zijn alle opgegeven of overeengekomen bedragen in euro’s en exclusief btw en andere heffingen.
7.2 Leverancier is gerechtigd een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan Afnemer doorberekenen.

Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden.
8.2 Indien betaling op factuurbasis is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen.. 8.2 Leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, de zaken onder rembours te leveren of andere waarborgen van betaling te eisen. Afnemer is gehouden om op eerste verzoek van en naar genoegen van Leverancier (aanvullende) zekerheid voor betaling te verstrekken.
8.3 Leverancier is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk in rekening te brengen.
8.4 Reclames over facturen dienen Leverancier binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben bereikt, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd en aan hem geen reclamerecht meer toekomt.
8.5 Betaling dient te geschieden zonder dat Afnemer zich op korting, opschorting of verrekening kan beroepen.
8.6 Indien Afnemer niet tijdig aan enige (betalings)verplichting voldoet alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, overlijden, onder curatelestelling of onderbewindstelling van Afnemer of stillegging, liquidatie of overdracht van zijn onderneming dan wel enige andere vergelijkbare omstandigheid, zijn alle vorderingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar en is Afnemer van rechtswege in verzuim. In dat geval is Leverancier naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8.7 Afnemer is aan Leverancier een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag vanaf het moment dat hij verzuim verkeert. Indien er sprake is van een Consument, dan geldt in afwijking hiervan de wettelijke rente.
8.8 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten teneinde nakoming van Afnemer te verkrijgen komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Leverancier om aanspraak te maken op de werkelijke kosten. Indien er sprake is van een Consument, dan geldt in afwijking hiervan dat Leverancier gerechtigd is om aanspraak te maken op de buitengerechtelijke kosten op grond van en met inachtneming van de wet.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Leverancier tot aan het moment waarop Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier uit welke hoofde dan ook, waaronder zijn verplichtingen tot betaling van de overeengekomen prijs en eventuele boetes, rente en kosten, voldaan heeft.
9.2 Tot dat moment is Afnemer gehouden de door Leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Leverancier op eigen kosten zorgvuldig te bewaren en te onderhouden.
9.3 Tot dat moment van volledige is Afnemer verder niet bevoegd de zaken te verwerken, te bezwaren, te vervreemden of de feitelijke macht daarover geheel of gedeeltelijk aan derden te geven.
9.4 Uitsluitend indien dat nodig is in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is Afnemer wel gerechtigd de zaken conform hun bestemming aan derden te vervreemden, mits hij van die derden contante betaling eist en verkrijgt of van die derden een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige maar zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die derden. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier de vorderingen, die Afnemer door deze vervreemding op die derden krijgt of zal krijgen, aan Leverancier over te dragen of - naar keuze van Leverancier - te verpanden.
9.5 Afnemer is verder verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen risico’s zoals brand, diefstal en andere oorzaken van verlies of beschadiging. Afnemer dient Leverancier op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de betreffende verzekeraars zullen op eerste verzoek van Leverancier aan hem worden overgedragen of - naar keuze van Leverancier - verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier op Afnemer.
9.6 Voor het geval Leverancier de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, is Afnemer gehouden daaraan zijn medewerking te verlenen en geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke toestemming aan Leverancier om al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen. De kosten hiervan komen ten laste van Afnemer.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Indien de leverancier, van welke Leverancier zaken of diensten betrekt, door welke oorzaak ook, niet tijdig of niet levert, geldt dit ten aanzien van Leverancier als overmacht en is Leverancier daarvoor niet aansprakelijk jegens Afnemer. Hetzelfde geldt voor staking, uitsluiting, brand, diefstal, vergaan van zaken onderweg, waterschade, vorst, storm of ander onwerkbaar weer, natuurrampen, bedrijfsstoringen, defecten of schade aan machines, storing van internet of andere communicatiemiddelen, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, sabotage, oproer, boycot, blokkade, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, ziekte van een eigenaar, bestuurder of medewerker van Leverancier dan wel door Leverancier ingeschakelde derden en alle andere gevallen van overmacht.
10.2 In alle gevallen van overmacht is Leverancier te zijner keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmacht te verlengen hetzij de overeenkomst, voor zover deze nog niet volledig is uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Leverancier schadeplichtig wordt.

Artikel 11 Reclame
11.1 Geen enkele reclame is gerechtvaardigd of aansprakelijkheid wordt aanvaard, wanneer geleverde zaken door Afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, zijn gewijzigd, ver- of bewerkt, doorgeleverd, onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, onvoldoende zijn onderhouden, gegeven voorschriften, instructies, adviezen of overheidsvoorschriften door Afnemer en/of derden niet of niet voldoende zijn opgevolgd of de zaken namens of door Afnemer zelf zijn afgehaald. Hetzelfde geldt indien er sprake is van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, maat, afwerking etc.. Afnemer komt evenmin enige aanspraken toe in geval van normale slijtage of indien een gebrek is ontstaan als gevolg van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen.
11.2 Een door of namens Afnemer (bijvoorbeeld door de vervoerder) getekende vrachtbrief of ontvangstbon geldt als volledig en onweerlegbaar bewijs van onvoorwaardelijke acceptatie van de geleverde zaken.
11.3 Afnemer is gehouden om onmiddellijk ten tijde van de levering de geleverde zaken nauwgezet op eventuele tekortkomingen te controleren en eventuele geconstateerde tekortkomingen binnen acht dagen na levering schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd en onderbouwd aan Leverancier te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen. Deze termijnen gelden voor iedere afzonderlijke levering, ook indien het een deellevering betreft.
11.4 Door te reclameren wordt de betalingsverplichting van Afnemer niet opgeschort.
11.5 Afnemer dient (vermeend) gebrekkige zaken ter beschikking van Leverancier te houden en Leverancier in staat te stellen gemelde klachten te onderzoeken. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de daardoor ontstane kosten, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van Afnemer.
11.6 Indien klachten over geleverde zaken tijdig schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd en onderbouwd door Afnemer zijn gemeld en door Leverancier gegrond zijn bevonden, zal Leverancier na retour ontvangst van de betreffende zaken - naar de keuze van Leverancier - zorgdragen voor herstel of vervanging daarvan dan wel betaling van een schadevergoeding van ten hoogste de voor de betreffende zaken in rekening gebrachte c.q. overeengekomen prijs.
11.7 Tenzij Afnemer een Consument is, is Leverancier gerechtigd om de met het herstel of de vervanging gemoeide kosten, waaronder maar niet uitsluitend eventuele verwijderings-, montage-, reis- en transportkosten, bij Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Leverancier reikt nimmer verder dan de eventuele verplichting tot herstel, vervanging of schade-vergoeding als genoemd in artikel 11.6.
12.2 Leverancier is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkige door Afnemer ter beschikking gestelde informatie, waaronder doch niet uitsluitend tekeningen, ontwerpen, monsters en modellen, of zaken, van welke soort dan ook.
12.3 Leverancier is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor zaakschade en personenschade.
12.4 Leverancier is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, verder sowieso nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Afnemer.
12.5 De aansprakelijkheid van Leverancier reikt in ieder geval nimmer verder dan die van zijn leveranciers.
12.6 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de in rekening gebrachte c.q, overeengekomen prijs voor het geleverde.
12.7 De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Leverancier wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
12.8 In afwijking van langere wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van Afnemer jegens Leverancier één jaar.

Artikel 13 Vrijwaring
13.1 Leverancier zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn dan hij jegens de Afnemer is. Afnemer zal in zijn overeen-komsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden ten behoeve van Leverancier bedingen en vrijwaart Leverancier tegen (verdere) aanspraken van derden.
13.2 (Rechts)personen die behoren tot het concern van Leverancier dan wel in dienst of functie zijn bij Leverancier dan wel door Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, zullen eveneens door Afnemer worden gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken jegens hen. Van deze (rechts)personen en Leverancier samen kan nooit meer worden gevorderd dan Leverancier alleen zou hebben te vergoeden.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
14.1 Indien de overeenkomst door Leverancier wordt uitgevoerd naar tekeningen, ontwerpen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van Afnemer ontvangen of via hem van derden, staat Afnemer er voor in dat met het door Leverancier geleverde geen auteursrecht, octrooirecht, merkrecht of enig ander recht van derden wordt aangetast. Afnemer vrijwaart Leverancier volledig tegen alle aanspraken van derden en alle daarmee gemoeide kosten.
14.2 Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de vervaardiging en/of levering door Leverancier, is Leverancier zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond de uitvoering van de overeenkomst te staken en van Afnemer vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Leverancier op eventuele verdere schadevergoeding, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.3 De intellectuele eigendom van alle door Leverancier of in opdracht van Leverancier vervaardigde geschriften, tekeningen, ontwerpen, monsters, modellen of andere zaken blijft te allen tijde bij Leverancier berusten, ook na levering aan Afnemer. Deze zaken mogen zonder toestemming van Leverancier nimmer worden verveelvoudigd of aan derden worden verstrekt of ter inzage worden gegeven.

Artikel 15 Privacy en gegevensverwerking
15.1 Afnemer zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of andere op enig moment geldende wet- en regelgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), naleven. Afnemer zal Leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van die wet- en regelgeving.
15.2 Afnemer vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden in verband met de niet-naleving van de in het vorige lid genoemde verplichtingen, onverminderd de overige rechten van Leverancier.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen met Leverancier is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen welke tussen Leverancier en Afnemer mochten ontstaan, zullen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Leverancier. Leverancier blijft echter bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 Conversie en deponering
17.1 Indien een bepaling in de Voorwaarden of de overeenkomst ongeldig zou zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
17.2 Alle voor Afnemer uit de overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, waaronder doch niet uitsluitend de in artikel 14 bedoelde verplichtingen, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
17.3 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het in artikel 1 sub a genoemde KvK-nummer.

GLS. iDeal PayPal Bancontact